English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Dobkowski

RAPID COMMUNICATION: Przewidywanie czasu życia materiałów polimerowych z zastosowaniem pomiarów OIT metodą DSC

Polimery 2005, nr 3, 213


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.213


Streszczenie

Znormalizowaną procedurę pomiarów czasu indukcji utleniania (OIT) metodą DSC zastosowano do przewidywania czasu życia materiałów polimerowych. Jako przykład opisano badania PE-LLD niemodyfikowanego, modyfikowanego (szczepionego) oraz z napełniaczem. Wartości OIT mierzono w odniesieniu do każdego rodzaju polimeru w przedziale 30 deg, przy czym ogólny zakres temperatury wynosił 180 do 240°C (rys. 1). Następnie z równ. (4) obliczano energię aktywacji (tabela 1) i na tej podstawie obliczano czas życia badanych materiałów (tabela 2). Stwierdzono, że stabilność termiczna i czasy życia wzrastają w zależności od rodzaju materiału w następującej kolejności: PE-LLD szczepiony < PE-LLD niemodyfikowany < PE-LLD, kompozycje z napełniaczem. Opisany sposób można zalecić do przewidywania czasu życia w innej temperaturze materiałów polimerowych, zwłaszcza podatnych na degradację termoutleniającą.


Słowa kluczowe: czas indukcji utleniania, degradacja termoutleniająca, energia aktywacji, czas życia materiałów polimerowych, liniowy polietylen małej gęstości


Z. Dobkowski (76.4 KB)
Przewidywanie czasu życia materiałów polimerowych z zastosowaniem pomiarów OIT metodą DSC