English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, A. Kowalski

Zdolność do polimeryzacji cyklicznych estrów alifatycznych

Polimery 2007, nr 7-8, 487


Streszczenie

Na podstawie przeglądu literatury przedyskutowano podstawowe czynniki wpływające na zdolność cyklicznych estrów alifatycznych (laktonów, laktydów i węglanów) do polimeryzacji. Wyróżniono: (a) czynniki termodynamiczne, związane głównie z naprężeniem monomeru i liczbą stopni swobody jednostek powtarzalnych polimeru oraz (b) czynniki kinetyczne, wynikające z dostępności mechanizmu zapewniającego wystarczającą szybkość polimeryzacji. Zwrócono uwagę na fakt, iż uwarunkowana termodynamicznie niezdolność cyklicznego estru do polimeryzacji nie oznacza niezdolności do reakcji otwarcia pierścienia, gdyż możliwa jest synteza wielkocząsteczkowych kopolimerów zawierających do 50 % mol. jednostek powtarzalnych pochodzących od monomeru niezdolnego do homopolimeryzacji. Analiza uwarunkowań kinetycznych wykazała, iż nie ma jednolitej korelacji między reaktywnością a wymiarem pierścienia monomeru i może wystąpić odwrócenie szeregu reaktywności monomerów w zależności od mechanizmu polimeryzacji. Omówiono również metody zwiększenia wydajności polimeru wielkocząsteczkowego w związku z niekorzystnym występowaniem w niektórych wypadkach znacznych równowagowych stężeń monomeru i cyklicznych oligomerów.


Słowa kluczowe: polimery (bio)degradowalne, laktony, laktydy, cykliczne węglany, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, równowagowe stężenie monomeru, stała szybkości propagacji, makrocyklizacja


e-mail: anduda@bilbo.cbmm.lodz.pl


A. Duda, A. Kowalski (241.6 KB)
Zdolność do polimeryzacji cyklicznych estrów alifatycznych