English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. E. Faingol‘d, N. M. Bravaya

Badanie polimeryzacji propylenu wobec cyrkonocenów Ph2CCpFluZrCl2

i rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2ZrCl2 aktywowanych układem kokatalizatorów MAO/TIBA (j. ang.)
Polimery 2008, nr 5, 358


Streszczenie

Cyrkonoceny Ph2CCpFluZrCl2 (1) i rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2ZrCl2 (2) wstępnie aktywowano metyloalumoksanem (MAO) w warunkach względnie małej wartości stosunku molowego AlMAO/Zr=20-300, a następnie aktywowano je po raz drugi bądź w typowy sposób za pomocą MAO, bądź też triizobutyloglinem (TIBA). Zbadano zależność aktywności katalitycznej tak uzyskanych układów w procesie polimeryzacji propylenu - w tradycyjnym środowisku toluenu albo, korzystniejszym, heptanu - od stosunku molowego Alkokatal./Zr (tabele 1 i 2, rys. 1 i 4). Metodą 1H NMR udowodniono, że zastosowanie zbliżonego do równomolowego stosunku MAO/TIBA prowadzi do utworzenia przede wszystkim tetraizobutyloalumoksanu (TIBAO) (rys. 2). Oznacza to, że TIBAO uczestniczy w inicjowaniu polimeryzacji wobec badanych układów katalitycznych. Stwierdzono również, że TIBAO przyczynia się do większej w porównaniu z MAO aktywności katalizatorów (z zachowaniem mniejszych stosunków molowych aktywatora do katalizatora) oraz umożliwia prowadzenie polimeryzacji propylenu w środowisku heptanu.


Słowa kluczowe: polimeryzacja propylenu, katalizator metalocenowy, metyloalumoksan, triizobutyloglin, aktywność katalityczna


e-mail: nbravaya@cat.icp.ac.ru


E. E. Faingol‘d, N. M. Bravaya (168.4 KB)
Badanie polimeryzacji propylenu wobec cyrkonocenów Ph2CCpFluZrCl2 i rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2ZrCl2 aktywowanych układem kokatalizatorów MAO/TIBA (j. ang.)