English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Filip, D. Macocinschi, G. E. Ioanid, S. Vlad

Multiblokowe poliuretany i poliuretano-moczniki o budowie segmentowej

na podstawie makrodioli poli(tlenek etylenu)/poli(tlenek propylenu)/poli(tlenek etylenu).

Otrzymywanie i charakterystyka (j. ang.)

Polimery 2010, nr 5, 358


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.358

Streszczenie
Opisano sposób syntezy amfifilowych multiblokowych poliuretanów (PUR) i poliuretano-moczników (PURU) w wyniku wprowadzenia odpowiednich segmentów do łańcucha wymienionych w tytule makrodioli. Scharakteryzowano skład, strukturę oraz wartości Mw i Mw/Mn (tabela 1) uzyskanych PUR (2 typy) oraz PURU (również 2 typy). Przedyskutowano i porównano wyniki ich badania metodami FT-IR (rys. 5), derywatograficzną (rys. 1 i 2), różnicowej analizy termicznej (DSC, rys. 3, tabela 1), rentgenograficzną (rys. 4) i elektronowej mikroskopii transmisyjnej (rys. 6). Zinterpretowano zdolność do samorzutnego tworzenia agregatów przez opisywane produkty, wiążąc ją przede wszystkim z ich amfifilowym charakterem oraz stabilizacją poprzez wiązanie wodorowe. Wyniki uzyskane metodami DSC i FT-IR posłużyły do wyjaśnienia przebiegu zjawisk segregacji fazowej a także przemian fazowych.


Słowa kluczowe: poliuretany, poliuretano-moczniki, struktura multiblokowa, amfifilowość, zdolność do samorzutnej agregacji


e-mail: dare67ro@yahoo.com


D. Filip, D. Macocinschi, G. E. Ioanid, S. Vlad (171.8 KB)
Multiblokowe poliuretany i poliuretano-moczniki o budowie segmentowej na podstawie makrodioli poli(tlenek etylenu)/poli(tlenek propylenu)/poli(tlenek etylenu). Otrzymywanie i charakterystyka (j. ang.)