English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Florczak, A. Kowalski, J. Libiszowski, K. Majerska, A. Duda

Zastosowanie spektroskopii 27Al NMR do badań mechanizmów polimeryzacji

cyklicznych eterów (j. ang.)
Polimery 2007, nr 10, 722


Streszczenie

W związku z szerokim wykorzystaniem w syntezie polimerów inicjatorów i katalizatorów na podstawie związków glinoorganicznych w obszernej części wstępnej przedyskutowano szczególne cechy atomu glinu, ważne w odniesieniu do spektroskopii 27Al NMR. Są to przede wszystkim silna skłonność związków glinoorganicznych do agregacji oraz kwadrupolowy charakter jądra 27Al. Zwrócono również uwagę na pewne trudności w ilościowej analizie widm 27Al NMR wynikające z występowania „aparaturowego” sygnału sondy wielojądrowej, falowania linii podstawowej oraz poszerzania pasm absorbcyjnych w niższej temperaturze (rys. 1-4, równ. 1-4). Szczegółowo omówiona w artykule praca własna dotyczyła zastosowań metody 27Al NMR do oznaczania struktury centrów aktywnych polimeryzacji z otwarciem pierścienia ε-kaprolaktonu (CL) i L,L-laktydu (LA) inicjowanej dialkiloalkoksyakoholanami glinu, tris-alkoholanami glinu, bądź układem Et2AlOEt/(S)-(+)-2,2'-[1,1'-binaftylo-2,2'diylobis(nitrylometylidyno)difenolem] [SB(OH)2] (rys. 5-7, równ. 1-9).


Słowa kluczowe: 27Al NMR, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, centra aktywne, ε-kaprolakton, L,L-laktyd, alkoholany glinu, układ dietyloalkoholan glinu/(S)-(+)-2,2'-[1,1'-binaftylo-2,2'diylobis(nitrylometylidyno)difenol]


e-mail: anduda@bilbo.cbmm.lodz.pl


M. Florczak, A. Kowalski, J. Libiszowski, K. Majerska, A. Duda (307.8 KB)
Zastosowanie spektroskopii 27Al NMR do badań mechanizmów polimeryzacji cyklicznych eterów (j. ang.)