English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Frąszczak, B. Królikowski

Wybrane właściwości folii wytłaczanej z polietylenu bimodalnego dużej gęstości

Polimery 2009, nr 2, 132


Streszczenie
Na podstawie wyników badań własnych oceniono kilka produkowanych w kraju rodzajów bimodalnego polietylenu dużej gęstości (Hostalen) i porównano je z odmianą PE unimodalnego (Tipelin, prod. węgierskiej) pod względem właściwości mechanicznych, cieplnych oraz charakterystyki reologicznej (wartość MFR). Na podstawie przebiegów krzywych DSC granulatów i folii dokonano analizy przemian fazowych przebiegających w polimerze w toku cyklu ogrzewanie-chłodzenie-ogrzewanie. Stwierdzono częściową degradację spowodowaną przetwarzaniem granulatu w folię (wytłaczanie z rozdmuchiwaniem). Zjawisko to potwierdza również wzrost MFR folii w porównaniu z MFR granulatu.


Słowa kluczowe: bimodalny polietylen dużej gęstości, folia, metoda DSC, przemiany fazowe


e-mail: z.fraszczak@impib.pl


Z. Frąszczak, B. Królikowski (196.8 KB)
Wybrane właściwości folii wytłaczanej z polietylenu bimodalnego dużej gęstości