English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Friedrich, J. Ulański, G. Boiteux, G. Seytre

Badanie zmian fizykochemicznych w układach epoksydowo-aminowych za pomocą

pomiarów przewodnictwa jonowego i ruchliwości nośników jonowych (j. ang.)
Polimery 2006, nr 9, 648


Streszczenie

Głównym celem tej pracy było znalezienie korelacji pomiędzy przewodnictwem jonowym, lepkością oraz zmianami fizykochemicznymi pojawiającymi się podczas izotermicznego utwardzania układów epoksydowo-aminowych. Badania zmian przewodnictwa jonowego dokonane zostały przy użyciu technik dielektrycznych i stałoprądowych (rys. 2-6). Następnie wyniki pomiarów porównano z wartościami ruchliwości jonów oszacowanymi z badań czasu przelotu jonów metodą time-of-flight (TOF) oraz z wartościami lepkości dynamicznej określonymi metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) (rys. 7). Analizowano różne układy reaktywne epoksydowo-aminowe: eter diglicydowy bisfenolu A z diamino-4,4'-dimetylo-3,3'-dimetylodicyklohexylometanem (DGEBA-3DCM), który żeluje i ulega zeszkleniu podczas procesu utwardzania oraz eter diglicydylowy 1,4-butanodiolu z 4,9-dioksa-1,12-dodekano diaminy (DGEBD-4D), który podczas polikondensacji wyłącznie żeluje (tabela 2). Stwierdzono, że nawet w przypadku pojawienia się żelowania lub właściwości elastycznych proces przewodzenia może być opisany jako aktywowany termicznie. Niezgodności pomiędzy zmianami przewodnictwa jonowego i ruchliwości jonów wskazują, że w procesie utwardzania następują zmiany koncentracji ruchliwych jonów. Wykazano, że prawo Stokesa może być spełnione wyłącznie na początku procesu utwardzania.


Słowa kluczowe: izotermiczne utwardzanie żywic epoksydowych, przewodnictwo jonowe, ruchliwość nośników jonowych, czas przelotu nośników jonowych, pomiary stałoprądowe, dielektrometria


e-mail: julanski@p.lodz.pl


K. Friedrich, J. Ulański, G. Boiteux, G. Seytre (195.4 KB)
Badanie zmian fizykochemicznych w układach epoksydowo-aminowych za pomocą pomiarów przewodnictwa jonowego i ruchliwości nośników jonowych (j. ang.)