English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Garbarski, M. Fabijański

Właściwości wysokoudarowego polistyrenu uniepalnionego przy użyciu

wodorotlenku magnezu i modyfikowanego trójblokowym kopolimerem styren/butadien/styren

Polimery 2005, nr 3, 190


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.190


Streszczenie

Zbadano właściwości mechaniczne, palnościowe i dymowe dwu serii kompozycji na podstawie wysokoudarowego polistyrenu (PS-HI) różniących się zawartością środka uniepalniającego [Mg(OH)2] oraz ilością użytego wymienionego w tytule modyfikatora (SBS). W pierwszej serii badań [50 % mas. Mg(OH)2] stwierdzono, że modyfikacja za pomocą 15 % mas. SBS powoduje znaczny wzrost udarności (U) oraz spadek naprężenia maksymalnego (Ru), modułu sprężystości (E) i twardości (HK). Pogorszył się przy tym wskaźnik tlenowy (OI), a zmniejszenie się wartości naświetlenia (S) oraz natężenia oświetlenia w czwartej minucie badania (E4) świadczy o zwiększonym wydzielaniu dymów. W drugiej serii pomiarów zwiększono do 55 % mas. zawartość Mg(OH)2 i zastosowano różne ilości SBS (4,5, 13,5 i 22,5 % mas.). Zaobserwowano, że U i Ru rosły ze wzrostem zawartości SBS, a E oraz HK wyraźnie malały. Zwiększenie ilości modyfikatora wpłynęło korzystnie na OI oraz poprawiło właściwości dymowe. Zastosowany opóźniacz palenia sprawił, że tworzywo nie topiło się i nie spływało płonącymi kroplami, a żadna z próbek mimo niewielkiej grubości (5 mm) nie uległa przepaleniu.


Słowa kluczowe: polistyren wysokoudarowy, uniepalnianie, wodorotlenek magnezu, kopolimer styren/butadien/styren, właściwości mechaniczne, wskaźnik tlenowy, intensywność dymienia


J. Garbarski, M. Fabijański (94.8 KB)
Właściwości wysokoudarowego polistyrenu uniepalnionego przy użyciu wodorotlenku magnezu i modyfikowanego trójblokowym kopolimerem styren/butadien/styren