English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. German

Wybrane zagadnienia pirolizy odpadów tworzyw polimerowych.

Cz. I. Problem obecności chloru w oleju pirolitycznym w świetle aktualnego stanu wiedzy

Polimery 2010, nr 5, 351


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.351

Streszczenie
Na podstawie przeglądu literatury omówiono problem obecności chloru w oleju pirolitycznym otrzymywanym na drodze pirolizy odpadów tworzyw polimerowych (OTS). Przedstawiono zależność rodzaju i ilości związków chloroorganicznych w produktach rozkładu OTS zawierających różne polimery w rozmaitej ilości, zwracając uwagę na powszechne występowanie w tych odpadach poli(chlorku winylu) (PVC). Zaproponowano metodę recyklingu OTS uwzględniającą wstępną segregację odpadów według gęstości składowych polimerów. Opisano znane sposoby wiązania chloru ze związków chloroorganicznych za pomocą wodoru, tlenków metali, metalicznego sodu oraz układów tlenków bądź chlorku żelaza naniesionych na węgiel. Z analizy referowanych prac wynika, że jak dotąd nie opracowano skutecznej i nadającej się do zastosowania przemysłowego metody usuwania Cl z oleju pirolitycznego.


Słowa kluczowe: piroliza, odpady tworzyw polimerowych, odchlorowanie oleju pirolitycznego


e-mail: kfgerm@chemia.pk.edu.pl


K. German (143.9 KB)
Wybrane zagadnienia pirolizy odpadów tworzyw polimerowych. Cz. I. Problem obecności chloru w oleju pirolitycznym w świetle aktualnego stanu wiedzy