English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska, M. Holtzer

Zastosowanie metod spektroskopowych do badania przebiegu procesu sieciowania

poli(akrylanu sodu) prowadzonego z zastosowaniem różnych czynników sieciujących

Polimery 2008, nr 7-8, 531


Streszczenie

Metodami spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) i Ramana zbadano przebieg procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) (PAS) użytego w charakterze spoiwa mas odlewniczych z osnową stanowiącą piasek oliwinowy. Utwardzanie prowadzono trzema metodami: klasycznie za pomocą układu Ca(OH)2+CO2 oraz w sposób nowatorski, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne - mikrofalowe bądź UV. Na podstawie analizy uzyskanych widm stwierdzono, że rodzaj zastosowanego czynnika sieciującego PAS wywiera istotny wpływ na przebieg reakcji. Mianowicie, układ Ca(OH)2+CO2 powoduje utworzenie wiązań jonowych, podczas gdy promieniowanie mikrofalowe prowadzi do powstawania wiązań kowalencyjnych z udziałem grup silanolowych warstwy wierzchniej osnowy. W przypadku utwardzania promieniowaniem UV, wskutek reakcji powstających w polimerze aktywnych rodnikowo, tworzy się produkt o skomplikowanej usieciowanej strukturze. Oceniono też wytrzymałość na ściskanie (Rcu) mas odlewniczych utwardzonych wymienionymi sposobami. Próbki utwardzone mikrofalami charakteryzują się największą wartością Rcu.


Słowa kluczowe: poli(akrylan sodu), piasek oliwinowy, masy odlewnicze, utwardzacze, mikrofale, promieniowanie UV, metody spektroskopowe, wytrzymałość na ściskanie


e-mail: graboska@agh.edu.pl


B. Grabowska, M. Holtzer (161.7 KB)
Zastosowanie metod spektroskopowych do badania przebiegu procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) prowadzonego z zastosowaniem różnych czynników sieciujących