English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha

Charakterystyka reologiczna w zakresie niskich szybkości ścinania stopów polimerów

napełnionych włóknami. Cz. II. Badania eksperymentalne (j. ang.)
Polimery 2008, nr 9, 649


Streszczenie

Zbadano właściwości reologiczne stopów polipropylenu i polietylenu napełnionych włóknami węglowymi w ilości do 20% obj. Pomiary wykonano za pomocą reometru stożek-płytka w zakresie niskich szybkości ścinania. Stopy o wysokim stopniu napełnienia wykazywały złożony charakter zależności przepływu ścinającego od zawartości włókien, ich długości i rozkładu długości oraz od szybkości ścinania i właściwości matrycy polimerowej. Zbadano i przedyskutowano właściwości zależne od czasu i odkształcenia przy ścinaniu oraz występowanie granicy plastyczności porównując wyniki z uzyskanymi wcześniej. Tarcie podczas przepływu stopu przez szczelinę między stożkiem a płytką reometru wpływa na zespoły włókien, ale wpływ szybkości ścinania (w badanym zakresie) na strukturę tych związków jest zaniedbywalny.


Słowa kluczowe: stop polimeru, polipropylen, polietylen, włókna węglowe, właściwości reologiczne


e-mail: hausnerova@ft.utb.cz


B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha (205.9 KB)
Charakterystyka reologiczna w zakresie niskich szybkości ścinania stopów polimerów napełnionych włóknami. Cz. II. Badania eksperymentalne (j. ang.)