English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Hou, W. Liu, Q. Su, Y. Liu

Synteza nowego zawierającego fosfor polisiloksanu i zastosowanie go

jako modyfikatora właściwości termicznych żywicy epoksydowej (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 836


Streszczenie

W wyniku reakcji polimetylohydrosiloksanu (PMHS) z eterem glicydowym allilu (AGE) otrzymano epoksydowany siloksan, który następnie poddano reakcji, przebiegającej z otwarciem pierścienia, z 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (DOPO) uzyskując epoksydowany polisiloksan zawierający atomy fosforu (PES). Strukturę produktu potwierdzono metodami FT-IR i 1H NMR (rys. 1 i 2). Za pomocą PES dodawanego w różnych ilościach modyfikowano żywicę epoksydową (Ep828) wstępnie poddawaną działaniu 4,4'-diaminodifenylometanu (DDM) (tabela 1). Właściwości termiczne otrzymanych próbek wyznaczano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dynamicznej analizy termomechanicznej (DMA) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA) (tabela 2, rys. 4-7). W celu oceny palności próbek wyznaczono ich graniczne indeksy tlenowe (LOI, tabela 2). Stwierdzono, że próbki modyfikowane za pomocą PES charakteryzują się wyższą temperaturą zeszklenia (Tg), wyższą początkową temperaturą degradacji (Td 5%), a także obniżoną palnością w porównaniu z próbką niemodyfikowaną.


Słowa kluczowe: epoksydowany siloksan zawierający atomy fosforu, żywica epoksydowa, modyfikacja, właściwości termiczne, graniczny indeks tlenowy


e-mail: liuwq@gic.ac.cn


M. Hou, W. Liu, Q. Su, Y. Liu (98.3 KB)
Synteza nowego zawierającego fosfor polisiloksanu i zastosowanie go jako modyfikatora właściwości termicznych żywicy epoksydowej (j. ang.)