English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jaglarz, J. Cisowski, D. Bogdał, A. Kassiba, J. Sanetra

Badanie cienkich warstw polimerowych modyfikowanych nanocząstkami SiC (j. ang.)
Polimery 2010, nr 5, 399


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.399

Streszczenie
Badano właściwości optyczne cienkich warstw polimerowych poli(N-winylokarbazolu) (PVK), poliwęglanu (PC) oraz polistyrenu (PS) oraz warstw tych polimerów modyfikowanych nanocząstkami SiC o wymiarach rzędu 20-30nm. Cienkie warstwy polimerów nanoszono na płytki szklane metodą powlekania wirowego stosując roztwór polimeru w tetrahydrofuranie (THF). Do wyznaczenia parametrów optycznych tych nowych materiałów przeprowadzono badania widm odbicia w zakresie 350-860nm z użyciem sondy odbiciowej i sfery integrującej. W celu wyznaczenia grubości badanych warstw, wykonano pomiary elipsometryczne. Badania wykazały, że niewielka zawartość nanocząstek SiC w polimerach zmienia współczynnik załamania światła próbki, nie powodując przy tym optycznej niejednorodności (tabela 1, rys. 1 i 2). Jednak zwiększanie zawartości nanocząstek powoduje ich agregację, co skutkuje wzmocnieniem rozpraszania światła (rys. 3 i 4).


Słowa kluczowe: cienkie warstwy polimerowe, nanocząstki SiC, polimery modyfikowane nanocząstkami, właściwości optyczne


e-mail: pujaglar@cyfronet.krakow.pl


J. Jaglarz, J. Cisowski, D. Bogdał, A. Kassiba, J. Sanetra (154.2 KB)
Badanie cienkich warstw polimerowych modyfikowanych nanocząstkami SiC (j. ang.)