English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jaglarz, J. Cisowski, H. Czternastek, W. Odsterczyl, J. Jurusik, M. Domański

Rozpraszanie dyfuzyjne w cienkich warstwach poliazometyny (j. ang.)
Polimery 2009, nr 1, 15


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań odbicia i transmisji optycznej cienkich warstw poliazometyny (PPI) utworzonych metodą CVD (osadzania chemicznego z fazy gazowej, Chemical Vapor Deposition) z p-fenylenodiaminy i aldehydu tereftalowego. Wyniki te (rys. 1-4) dowodzą istnienia centrów odpowiedzialnych za rozpraszanie światła typu Rayleigh'a. Centra rozpraszania mają strukturę sferyczną (sferolity) i tworzą się w procesie krystalizacji w toku narastania warstw PPI; są one odpowiedzialne za rozpraszanie objętościowe światła. Określona metodą profilometrii optycznej grubość badanych warstw (rys. 5) mieściła się w przedziale 0,15-1,2μm. Scharakteryzowano za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) chropowatość PPI nie wywierała istotnego wpływu na badaną transmitancje i odbicie.


Słowa kluczowe: warstwy polimerowe, optyka cienkich warstw, poliazometyna, dyfuzyjne odbicie i transmitancja


e-mail: pujaglar@cyfronet.krakow.pl

Janusz Jaglarz, Jan Cisowski, Halina Czternastek (615.6 KB)
Diffuse scattering in polyazomethine thin films