English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Janik, J. Vancso

Wpływ usieciowania segmentów sztywnych na morfologię i właściwości mechaniczne

segmentowych poliestrouretanów (j. ang.)

Polimery 2005, nr 2, 139


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.139


Streszczenie

Zbadano i porównano morfologię (rys. 1 i 2) oraz właściwości mechaniczne segmentowych poliestrouretanów - nieusieciowanego (PUR-unc) i usieciowanego (PUR-c). PUR-unc otrzymano z modyfikowanego 4,4‘-diizocyjanianodifenylometanu, a,w-dihydroksypoli(adypinianu etylenowego) oraz 1,4-butanodiolu jako przedłużacza łańcucha. W syntezie PUR-c dodano do butanodiolu 60 % mas. trimetylolopropanu. Morfologię próbek zbadano w mikroskopie sił atomowych (AFM). W PUR-unc o złożonej morfologii występowały niejednolicie rozmieszczone domeny o wymiarach 10-15 nm tworzące agregaty (fazę ciągłą) w postaci połączonych mostkami globul o wymiarach 70-380 nm (rys. 1). W PUR-c były obecne jedynie domeny segmentów sztywnych, równomiernie rozmieszczone w całej próbce (rys. 2). Sieciowanie PUR spowodowało znaczną zmianę właściwości mechanicznych [naprężenia przy 100-proc. wydłużeniu, wytrzymałości przy rozciąganiu, wydłużenia względnego, wydłużenia trwałego oraz procentu histerezy (Ht)] (tabela 1). Najmniejsze zmiany po wprowadzeniu usieciowania zaobserwowano w przypadku Ht.


Słowa kluczowe: segmentowe usieciowane poliestrouretany, mikroskopia sił atomowych, morfologia, właściwości mechaniczne, poliuretany


H. Janik, J. Vancso (169.7 KB)
Wpływ usieciowania segmentów sztywnych na morfologię i właściwości mechaniczne segmentowych poliestrouretanów (j. ang.)