English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Janowska, L. Ślusarski, P. Rybiński

Analiza termiczna spęcznionych siarkowych wulkanizatów

kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Polimery 2005, nr 3, 196


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.196


Streszczenie

Przedmiotem badań był kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy „Perbunan NT 3945" (NBR 39) przed i po jego usieciowaniu za pomocą disiarczku tetrametylotiuramu. Metodą DSC zbadano wpływ gęstości usieciowania oraz rodzaju rozpuszczalnika (benzen, toluen idimetyloformamid) na wartości temperatury przemian fazowych niespęcznionych i spęcznionych wulkanizatów tego kauczuku. Na podstawie pomiaru temperatury zeszklenia (Tg) stwierdzono, że zahamowanie ruchliwości segmentalnej makrocząsteczek NBR 39, niezależnie od gęstości usieciowania kauczuku i rodzaju cieczy spęczniającej, następuje w niższej temperaturze niż jej uruchomienie. Badania wykazały wyraźny wpływ powinowactwa termodynamicznego zastosowanych rozpuszczalników zarówno na Tg NBR 39, jak i na parametry termodynamiczne (entalpia) procesu sieciowania termicznego elastomeru po odparowaniu cieczy spęczniającej. Na krzywych DSC spęcznionych żeli widoczne są efekty związane z krystalizacją i topnieniem zawartych w nich rozpuszczalników oraz procesami wynikającymi ze zmian wzajemnych oddziaływań polimer/rozpuszczalnik i z termodesolwatacji. W przeciwieństwie do benzenu i toluenu, które nie ograniczają zdolności do sieciowania termicznego wulkanizatów po odparowaniu rozpuszczalnika, odmienny od nich pod względem termodynamicznych oddziaływań z NBR 39 dimetyloformamid ogranicza ten proces.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, wulkanizaty siarkowe, wulkanizaty spęcznione, oddziaływania z rozpuszczalnikami spęczniającymi, DSC


G. Janowska, L. Ślusarski, P. Rybiński (110.7 KB)
Analiza termiczna spęcznionych siarkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego