English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jeziórska

Wpływ poli(tereftalanu butylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliną)

na strukturę i właściwości mieszanin poliamidu 6 z odpadami włókienniczymi

zawierającymi poli(tereftalan etylenu)
Polimery 2008, nr 3, 201


Streszczenie

Na drodze wytłaczania w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej otrzymywano mieszaniny poliamidu 6 (PA 6, 65 cz. mas.) i odpadów włókienniczych zawierających poli(tereftalan etylenu) (PET, 35 cz. mas.) z poli(tereftalanem butylenu) (PBT) funkcjonalizowanym 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliną) (PBO). Metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej, skaningowej mikroskopii elektronowej, a także na podstawie wyników badania selektywnej rozpuszczalności w kwasie mrówkowym oceniono wpływ obecności i zawartości PBT-PBO na właściwości cieplne oraz strukturę fazową uzyskanych mieszanin. Układy te charakteryzują się strukturą heterogeniczną, stabilizowaną na poziomie mikrofazowym. Jest to skutek przebiegających w trakcie wytłaczania reakcji chemicznych (prawdopodobnie z udziałem grup funkcyjnych PA i PET oraz grup oksazolinowych wbudowanych w PBT). Obecność PBT-PBO powoduje poprawę właściwości mechanicznych i przetwórczych mieszanin. Wyniki przedstawionych badań wskazują na kompatybilizujący wpływ PBO.


Słowa kluczowe: mieszaniny PA/PET, 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazolina), kompatybilizacja, struktura, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne


e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl


R. Jeziórska (145.1 KB)
Wpływ poli(tereftalanu butylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliną) na strukturę i właściwości mieszanin poliamidu 6 z odpadami włókienniczymi zawierającymi poli(tereftalan etylenu)