English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, K. Bajer

Badanie przebiegu biodegradacji kompozytów poli(chlorek winylu)/celuloza
Polimery 2008, nr 9, 631


Streszczenie

Na podstawie literatury omówiono wpływ czynników zewnętrznych (obecności tlenu, pH środowiska, temperatury) oraz wewnętrznych (budowy chemicznej makrocząsteczek, stopnia krystaliczności, stanu fizycznego materiału) na przebieg procesów biodegradacji polimerów w warunkach naturalnych. Metodą wylewania z roztworów otrzymano kompozyty poli(chlorek winylu)/celuloza z udziałem celulozy 25%, 50% lub 75% mas. Uzyskane próbki przechowywano przez okres 6 miesięcy w glebie leśnej. W toku trwania biodegradacji mierzono pH gleby, oceniano (na podstawie analizy respirometrycznej) stopień biodegradacji próbek (B). Metodą termograwimetryczną określano też - wywołaną biodegradacją - zmianę termostabilności. Strukturę wewnętrzną próbek obserwowano mikroskopem optycznym i za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM. Stwierdzono, że biodegradacja kompozytów PVC/celuloza zależy od zawartości polisacharydu i przebiega wydajniej niż samego poli(chlorku winylu), natomiast charakterystyczny dla PVC proces dehydrochlorowania jest hamowany obecnością w kompozycie polimeru naturalnego. Prawdopodobne współsieciowanie międzycząsteczkowe obu składników polimerowych w omawianych kompozytach powoduje wzrost stabilności termicznej degradowanych próbek.


Słowa kluczowe: biodegradacja, poli(chlorek winylu), celuloza, kompozyty polimerowe


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


H. Kaczmarek, K. Bajer (193.9 KB)
Badanie przebiegu biodegradacji kompozytów poli(chlorek winylu)/celuloza