English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Kaczmarek, P. Gałka, A.Wrzyszczyński, K. Olszewski, H. Janota

Wpływ nowego fotoinicjatora na przebieg reakcji fotochemicznych w poli(chlorku winylu)

Polimery 2009, nr 3, 202


Streszczenie
Przedstawiono dwuetapową syntezę nowego fotoinicjatora degradacji polimerów, mianowicie 4-metoksybenzoesanu S-4-benzoilofenylu, którego użyto do modyfikacji fizycznej poli(chlorku winylu) (PVC). Przebieg procesów fotochemicznych przebiegających w tym modyfikatorze oraz w cienkich błonach samego PVC i PVC z 2-proc. zawartością inicjatora badano metodami spektroskopii absorpcyjnej (UV-Vis i FT-IR). Stwierdzono przyspieszające działanie dodanego związku w procesie dehydrochlorowania i utleniania PVC pod wpływem promieniowania UV o długości fali λ=254nm. Zaproponowano mechanizm reakcji fotochemicznych zainicjowanych w PVC przez omawiany fotoinicjator.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), fotoinicjator, fotoinicjowana degradacja, spektroskopia absorpcyjna


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


H. Kaczmarek, P. Gałka, A.Wrzyszczyński, K. Olszewski, H. Janota (168.2 KB)
Wpływ nowego fotoinicjatora na przebieg reakcji fotochemicznych w poli(chlorku winylu)