English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Kikolski, E. Dłuska-Smolik, A. Bolińska

Metodyka oceny biodegradowalności polimerów w badaniu ich przydatności

do odzysku organicznego w wyniku kompostowania

Polimery 2005, nr 3, 208


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.208


Streszczenie

Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych zmierzających do opracowania sposobu postępowania w roboczej ocenie biodegradowalności dla potrzeb oszacowania przydatności do kompostowania opakowań i materiałów opakowaniowych z polimerów biorozkładalnych. Zaprojektowano i zmontowano pilotową instalację do badania biodegradacji polimerów w procesie kompostowania, w której przeprowadzono test biodegradacji wybranego polimeru z zastosowaniem mikrokrystalicznej celulozy jako materiału odniesienia. Sporządzono porównawcze krzywe powstawania CO2 oraz krzywe biodegradacji, a także zestawiono wyniki obliczenia stopnia biodegradacji na podstawie pomiaru ilości wydzielonego CO2 i znormalizowanego pomiaru ubytku masy substancji organicznej. Omówiono ograniczenia techniczne uniemożliwiające prawidłową ocenę przebiegu biodegradacji w wykorzystywanej instalacji i wskazano rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie zaobserwowanych niedostatków.


Słowa kluczowe: kompostowanie polimerów, instalacja pilotowa, stopień biodegradacji, metodyka postępowania


P. Kikolski, E. Dłuska-Smolik, A. Bolińska (134.8 KB)
Metodyka oceny biodegradowalności polimerów w badaniu ich przydatności do odzysku organicznego w wyniku kompostowania