English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. N. Kolarz, A. Jakubiak

Aktywność katalityczna terpolimerów z odciskiem molekularnym

winylopirydyna/ akrylonitryl/ diwinylobenzen z ligandami guanidylowymi-Cu(II)

w centrum aktywnym (j. ang.)
Polimery 2008, nr 11-12, 848


Streszczenie

Nowe katalizatory z odciskiem molekularnym otrzymano metodą polimeryzacji suspensyjnej mieszaniny monomerów: 4-winylopirydyny (VP), akrylonitrylu (AN) i diwinylobenzenu (DVB) rozcieńczonej cykloheksanolem oraz zawierającej jony Cu(II) i wzorce. Jako związki wzorcowe tworzące odcisk molekularny wybrano acetofenon (AF), dibenzoilometan (DBM), alkohol 4-metoksybenzylowy (MBA) oraz 4-hydroksyacetofenon (HAF) (tabela 1). Ich aktywność katalityczną oceniano na podstawie wyników reakcji utleniania hydrochinonu (H2Q) do p-benzochinonu (Q) nadtlenkiem wodoru (stężenie 5,4·10-2mol/l) (schemat A). Analizując widno UV-Vis obliczano stopień przereagowania hydrochinonu (LH2Q), wydajność reakcji (YQ) i jej selektywność (SQ=YQ/LH2Q). Największą aktywność wykazuje katalizator, w którym zastosowano większe stężenie wzorca MBA (tabela 3). Dodatkowo terpolimery modyfikowano w reakcji aminolizy grup nitrylowych etylenodiaminą i transformowano grupy aminowe do guanidylowych tiomocznikiem w jodku etylu (tabela 4). Mimo małych stopni transformacji katalizatory zawierające skoordynowane przez jony Cu(II) grupy, mające w otoczeniu ligandy guanidylowe są selektywniejsze od katalizatorów z terpolimerów niemodyfikowanych (tabela 3).


Słowa kluczowe: polimery z odciskiem molekularnym, ligandy guanidylowe, koordynacja jonów Cu(II), utlenianie hydrochinonu


e-mail: bozena.kolarz@pwr.wroc.pl


B. N. Kolarz, A. Jakubiak (102.8 KB)
Aktywność katalityczna terpolimerów z odciskiem molekularnym winylopirydyna/ akrylonitryl/ diwinylobenzen z ligandami guanidylowymi-Cu(II) w centrum aktywnym (j. ang.)