English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kosterna, J. Lubczak

RAPID COMMUNICATION
Monomery i polimery akrylowe z pierścieniami pirymidynowymi (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 581


Streszczenie
W reakcjach kwasów akrylowego lub metakrylowego z odpowiednimi 5,5-dietylobarbituranami 1,3-bis(2-hydroksyalkilowymi) zsyntetyzowano monomery akrylowe lub metakrylowe zawierające pierścienie pirymidynowe (tabela 1). Otrzymane monomery poddano polimeryzacji w obecności nadtlenku benzoilu jako inicjatora. Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) wykazała, że uzyskane polimetakrylany charakteryzują się temperaturą zeszklenia (Tg) wyższą niż 200° (tabela 2). Z analizy termicznej wynika, że poliakrylany i polimetakrylany z pierścieniami pirymidynowymi wykazują zwiększoną odporność termiczną w porównaniu z klasycznymi, alifatycznymi poliakrylanami i polimetakrylanami. Temperatura maksymalnego rozkładu niektórych z nich wynosi 420-430°.

Słowa kluczowe: akrylany z pierścieniem pirymidynowym, metakrylany z pierścieniem pirymidynowym, polimeryzacja rodnikowa, właściwości termiczne


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


J. Kosterna, J. Lubczak (88.7 KB)
Monomery i polimery akrylowe z pierścieniami pirymidynowymi (j. ang.)