English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kozioł, J. Śleziona

Przebieg zniszczenia przy statycznym zginaniu laminatów poliestrowo-szklanych

o wzmocnieniu zszywanym

Polimery 2008, nr 11-12, 876


Streszczenie

Zbadano przebieg zniszczenia w warunkach trójpunktowego zginania statycznego próbek laminatów żywica poliestrowa - tkanina szklana klasycznych (niezszywanych) oraz ze wzmocnieniem zszywanym. Przebieg zniszczenia rejestrowano fotograficznie oraz dokonywano zapisu sygnału emisji akustycznej. Stwierdzono, że zainicjowanie badanego procesu w laminatach zarówno zszywanych, jak i niezszywanych zachodzi na drodze delaminacji. W laminatach zszywanych jest ona przy tym wyraźnie ograniczona przez szwy, ponieważ siły wywołujące naprężenia styczne lub translaminarne są w tym przypadku przenoszone przez szwy na warstwy wzmocnienia. Laminat zszywany charakteryzuje mniej gwałtowny przebieg zniszczenia niż laminat klasyczny. W kompozycie niezszywanym w chwili osiągnięcia przez materiał maksimum naprężenia dominującym mechanizmem zniszczenia jest delaminacyjne pękanie osnowy, w laminacie zszywanym natomiast dominujące jest pękanie włókien. W tym ostatnim zaobserwowano znaczniejszą niż w laminacie klasycznym liczbę elementarnych pęknięć obu składników, co jest prawdopodobnie efektem obecności większej ilości defektów struktury.


Słowa kluczowe: kompozyt, żywica poliestrowa, włókno szklane, laminat zszywany, zginanie statyczne, przebieg zniszczenia


e-mail: Mateusz.Koziol@polsl.pl


M. Kozioł, J. Śleziona (238.6 KB)
Przebieg zniszczenia przy statycznym zginaniu laminatów poliestrowo-szklanych o wzmocnieniu zszywanym