English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, Ł. Byczyński

Wpływ budowy chemicznej kopolimerów poli(uretanowo-siloksanowych)

na wartości swobodnej energii powierzchniowej powłok z nich otrzymywanych
Polimery 2008, nr 11-12, 808


Streszczenie

Metodą dwuetapową (prepolimerową) otrzymywano segmentowe kopolimery poli(uretanowo-siloksanowe) (PUR-PDMS). Na pierwszym etapie prowadzono poliaddycję w masie 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI, segmenty sztywne) z glikolem polioksytetrametylenowym (PTMG, segmenty giętkie), zastępując przy tym w kolejnych szarżach - w szerokim przedziale zawartości - PTMG przez α,ω-bis(hydroksyetylenooksypropyleno)polidimetylosiloksan (PDMS, segmenty giętkie). Na drugim etapie przedłużano łańcuch tak uzyskanego prepolimeru izocyjanianowego za pomocą 1,4-butanodiolu (BD). Zsyntetyzowano w ten sposób szereg kopolimerów PUR-PDMS różniących się budową chemiczną (potwierdzoną analizą IR), ale o stałym udziale segmentów giętkich (63 % mas.) i wzrastającej hydrofobowości. Dokonano interpretacji widm IR wykorzystując natężenie wybranych pasm do ilościowej oceny składu kopolimerów oraz do charakterystyki polarności uzyskanych struktur za pomocą specjalnie w tym celu zdefiniowanego parametru strukturalnego αp. Na podstawie pomiarów kątów zwilżania Θ otrzymanych kopolimerów PUR-PDMS przy użyciu trzech cieczy wzorcowych wyznaczano - korzystając z modelu van Ossa-Chauhury'ego-Gooda - wartości swobodnej energii powierzchniowej (SEP) i jej składowych. Ustalono, że wprowadzenie do liniowego łańcucha polimeru PUR segmentów PDMS powoduje zmniejszenie SEP, a największy udział w tym zjawisku ma składowa polarna.


Słowa kluczowe: segmentowe poliuretany, kopolimery poli(uretanowo-siloksanowe), budowa chemiczna, widma IR, swobodna energia powierzchniowa, model van Ossa-Chauhury'ego-Gooda, polarność struktur, hydrofobowość


e-mail: pkrol@prz.rzeszow.pl


P. Król, Ł. Byczyński (167.9 KB)
Wpływ budowy chemicznej kopolimerów poli(uretanowo-siloksanowych) na wartości swobodnej energii powierzchniowej powłok z nich otrzymywanych