English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Krzemińska, W. M. Rzymski

Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników organicznych na właściwości

barierowe wulkanizatów kauczuku butylowego
Polimery 2008, nr 4, 311


Streszczenie

Przedstawiono sposób badania przenikania spotykanych na stanowiskach pracy wybranych rozpuszczalników organicznych przez wulkanizaty kauczuku butylowego (IIR) w warunkach ciągłego jednokrotnego bądź wielokrotnego kontaktu przerywanego substancji z materiałem. Zastosowano przy tym rozpuszczalniki charakteryzujące się zróżnicowanym podobieństwem termodynamicznym do niepolarnego IIR, mianowicie polarny octan n-butylu i niepolarny cykloheksan oraz następujące wulkanizaty: bez napełniacza (próbki B0), zawierający 10 cz. mas. nanonapełniacza (glinokrzemianu warstwowego, próbki B1) lub 20 cz. mas. konwencjonalnej sadzy typu N550 (próbki B2). Pomiary znormalizowanego czasu przebicia (tzn) wskazują, że rodzaj rozpuszczalnika oraz sposób jego kontaktowania z wulkanizatem wywierają istotny wpływ na barierowość chemiczną elastomeru. Mianowicie wielokrotne oddziaływanie rozpuszczalnika na materiał może powodować zmiany wartości tzn w zależności od rodzaju użytej cieczy. W przypadku octanu n-butylu o wyraźnie mniejszym powinowactwie termodynamicznym do IIR stwierdzono, że wartość tzn w warunkach wielokrotnego kontaktu przerywanego jest wyraźnie mniejsza niż w warunkach kontaktu ciągłego, natomiast cykloheksan o znacznym podobieństwie termodynamicznym do IIR charakteryzuje się w toku kontaktu przerywanego dłuższym znormalizowanym czasem przebicia.


Słowa kluczowe: kauczuk butylowy, rozpuszczalniki, czas przebicia, powinowactwo termodynamiczne, właściwości barierowe


e-mail: sykrz@ciop.lodz.pl


S. Krzemińska, W. M. Rzymski (199.6 KB)
Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników organicznych na właściwości barierowe wulkanizatów kauczuku butylowego