English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, M. Solga

Badania toksyczności produktów degradacji poliestru "Bionolle®"
Polimery 2008, nr 5, 384


Streszczenie

Zbadano toksyczność produktów hydrolizy oraz biodegradacji poliestru "Bionolle®" przeprowadzonej z udziałem grzybów mikroskopowych Aspergillus niger i Penicillium funiculosum w stosunku do Chlorella sp., Lemna minor, Brassica rapa, Daphnia magna oraz Allium cepa. Stwierdzono, że produkty starzenia hydrolitycznego nie wywierały toksycznego wpływu na organizmy testowe, podczas gdy roztwory uzyskane po biodegradacji "Bionolle®" hamowały wzrost Chlorella sp., Lemna minor oraz Brassica rapa i powodowały śmierć Daphnia magna, nie wywoływały natomiast efektu klastogennego u Allium cepa. Na podstawie wartości wyznaczonych wskaźników toksyczności (IC50, NOEC, LC50) można przypuszczać, że produkty degradacji poliestru rozproszone w środowisku nie będą negatywnie oddziaływać na bytujące tam organizmy. Ponadto stwierdzono, że ubytki masy próbek oraz wartości TOC (sumarycznej zawartości węgla organicznego) w roztworach po hydrolizie są znacznie mniejsze niż w roztworach po biodegradacji.


Słowa kluczowe: poliester alifatyczny, hydroliza, biodegradacja, grzyby mikroskopowe, toksyczność


e-mail: jpajak@us.edu.pl


S. Łabużek, J. Pająk, B. Nowak, M. Solga (129.2 KB)
Badania toksyczności produktów degradacji poliestru "Bionolle®"