English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Lubczak

RAPID COMMUNICATION
Oligoeterole i poliuretany z pierścieniem karbazolu w łańcuchu bocznym (j. ang.)

Polimery 2008, nr 7-8, 587


Streszczenie

Opracowano nową metodę otrzymywania dwufunkcyjnych oligoeteroli z pierścieniem karbazolu. W tym celu karbazol poddawano reakcji z epichlorohydryną otrzymując 9-(2,3-epoksypropylo)karbazol (EPC). Następnie na otrzymany związek działano wodą otwierając pierścień epoksydowy, w wyniku czego tworzył się 3-(9-karbazolilo)propano-1,2-diol (CPD) - półprodukt rozpuszczalny w oksiranach takich jak tlenek etylenu (EO) i tlenek propylenu (PO) i reagujący z nimi w kierunku dwufunkcyjnych oligoeteroli. Zbadano strukturę (tabela 1) i właściwości fizyczne (tabela 2 i 3) zsyntetyzowanych oligoeteroli stwierdzając ich dużą odporność termiczną. Oligoeterole te zastosowano więc do podwyższenia odporności termicznej poliuretanów. W tym celu poddano je reakcjom z izocyjanianami o różnej budowie (TDI, MDI i HDI).Wykazano, że charakteryzują się wysoką odpornością na rozkład termiczny. Ich temperatura zeszklenia mieści się w zakresie 53-77°C. Stwierdzono, że badane poliuretany nie zawierają w swojej strukturze obszarów krystalicznych.


Słowa kluczowe: karbazol, epichlorohydryna, reakcja półproduktu z oksiranami, oligoeterole, właściwości fizyczne, poliuretany


e-mail: rlubczak@prz.rzeszow.pl


R. Lubczak (88.3 KB)
Oligoeterole i poliuretany z pierścieniem karbazolu w łańcuchu bocznym (j. ang.)