English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Lubczak

Synteza oligoeteroli z pierścieniem karbazolu i grupą azową

Polimery 2011, nr 2, 146


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.146

Streszczenie

W reakcjach 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu z wodą lub glikolem etylenowym a także w reakcjach 9-(2-chloroetylo)karbazolu z dietanoloaminą otrzymuje się diole zawierające w swej strukturze pierścień karbazolu. Diole te poddane oksyalkilenowaniu nadmiarem tlenku etylenu (EO) lub tlenku propylenu (PO) prowadzą do uzyskania dwufunkcyjnych oligoeteroli, które dwuazowane za pomocą chlorku 2-chloro-4-nitrobenzenodiazowego dają barwne oligoeterole z pierścieniem karbazolu i grupą azową. Oligomery scharakteryzowano za pomocą analizy elementarnej, widm IR, 1H NMR i UV-Vis, a także liczby hydroksylowej (LOH) i liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego (Mn). Stwierdzono, że oligoeterole zawierające pierścień karbazolu i grupę azową charakteryzują się zwiększoną odpornością termiczną w stosunku do oligomerów nie zawierających ugrupowania azowego.


Słowa kluczowe: diole z pierścieniem karbazolu, hydroksyalkilowanie, dwuazowanie, odporność termiczna


e-mail: rlubczak@prz.rzeszow.pl


R. Lubczak

Synteza oligoeteroli z pierścieniem karbazolu i grupą azową