English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Lubczak

Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych.

Cz. II. Reakcje z formaldehydem i węglanami alkilenowymi (j. ang.)

Polimery 2011, nr 6, 452


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.452

Streszczenie

W tej części pracy przedstawiono modyfikację metody otrzymywania polieteroli ze związków azacyklicznych i oksiranów polegającą na wstępnym hydroksyalkilowaniu tych związków formaldehydem. Otrzymane hydroksymetylowe pochodne azacykli, często lepiej rozpuszczalne od związków wyjściowych w rozpuszczalnikach organicznych, a nawet bezpośrednio w oksiranach, poddawano dalszym reakcjom z oksiranami, w celu uzyskania polieteroli. Scharakteryzowano, nabierającą coraz większego znaczenia, metodę hydroksyalkilowania z użyciem węglanów alkilenowych (węglan etylenu i węglan propylenu) stanowiących jednocześnie przyjazne ekologicznie rozpuszczalniki i reagenty związków azacyklicznych.


Słowa kluczowe: związki heterocykliczne z atomami azotu, formaldehyd, oksirany, węglany alkilenowe


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


J. Lubczak

Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych. Cz. II. Reakcje z formaldehydem i węglanami alkilenowymi (j. ang.)