English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz, K. Jaszcz, M. Kaczmarek

Badanie właściwości nowych utwardzalnych in situ biomateriałów sieciowanych

z udziałem bezwodnika metakrylowego
Polimery 2008, nr 3, 213


Streszczenie

W niniejszej pracy scharakteryzowano istotne, z punktu widzenia zastosowań jako cementy kostne, właściwości ciekłych utwardzalnych kompozycji, składających się z biodegradowalnego poli(bursztynianu 3-alliloksy-1,2-propylenu (PSAGE), bezwodnika metakrylowego oraz jednego z trzech metakrylanów: metylu (MMA), n-butylu (BMA) lub 2-etyloheksylu (EHMA). Oznaczono czas i maksymalną temperaturę utwardzania (Tmax), skład i zawartość frakcji rozpuszczalnej (mfr), wytrzymałość na ściskanie, moduł przy ściskaniu oraz przebieg degradacji hydrolitycznej w warunkach zbliżonych do fizjologicznych. Charakterystyka otrzymanych materiałów obejmowała również porównanie wybranych właściwości utwardzonych kompozycji cementowych na bazie PSAGE z właściwościami handlowego cementu kostnego przeznaczonego do wertebroplastyki - OSTEOPALU® V.


Słowa kluczowe: biomateriały ortopedyczne, cementy kostne, polibursztyniany, właściwości mechaniczne, degradacja hydrolityczna


e-mail: Jan.Lukaszczyk@polsl.pl


J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz, K. Jaszcz, M. Kaczmarek (107.9 KB)
Badanie właściwości nowych utwardzalnych in situ biomateriałów sieciowanych z udziałem bezwodnika metakrylowego