English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Majchrzak, J. Lipczyński

Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polipropylenowych

Polimery 2007, nr 3, 190


Streszczenie

Dwiema różnymi metodami otrzymywano polipropylen oraz kopolimery propylen/etylen z dodatkiem modyfikowanych i niemodyfikowanych mineralnych napełniaczy (MN). Pierwsza z nich polegała na wprowadzeniu MN bezpośrednio w procesie polimeryzacji realizowanej w obecności zawierającego donory wewnętrzny i zewnętrzny układu katalitycznego TiCl4/AlEt3 na nośniku magnezowym. Drugi sposób opierał się na zmieszaniu MN z gotowym polimerem i następnym stopieniu całości. Określono wpływ rodzaju i ilości MN na aktywność układu katalitycznego (szybkość reakcji). Zbadano zależność gęstości i właściwości mechanicznych przy rozciąganiu uzyskanych kompozytów od metody ich wytwarzania. Wyniki wskazują, że tworzywa otrzymane w wyniku stapiania polimerów z napełniaczami modyfikowanymi bądź niemodyfikowanymi mają dobre właściwości mechaniczne. W odniesieniu do kompozytów powstających na drodze bezpośredniej polimeryzacji korzystne właściwości wytrzymałościowe oraz brak działania dezaktywującego układ katalityczny stwierdzono jedynie w przypadku użycia niemodyfikowanego bentonitu. Zawierające ugrupowania polarne organofilizowane MN powodują natomiast w procesie polimeryzacji zmniejszenie aktywności katalizatora a także pogorszenie właściwości mechanicznych produktów.


Słowa kluczowe: poliolefiny, napełniacze mineralne, kompozyty, metody otrzymywania, właściwości użytkowe


e-mail: Mawa@ICSO.com.pl


Z. Majchrzak, J. Lipczyński (92.8 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polipropylenowych