English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. B. Mikenas, A. A. Tregubov, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko

Tytanowo-magnezowe katalizatory w polimeryzacji olefin – wpływ stopnia utleniania

atomu tytanu na właściwości katalityczne (j. ang.)
Polimery 2008, nr 5, 353


Streszczenie

Otrzymano różniące się składem wysoce reaktywne tytanowo-magnezowe układy katalityczne obejmujące rozpuszczalne związki tytanu o rozmaitym stopniu utlenienia [η6-benzenTi2+Al2Cl8, Ti3+Cl3·nDBE (DBE=eter dibutylowy) oraz Ti4+(OEt)2Cl2] i scharakteryzowano je metodami ESR a także 13C NMR. Zbadano wpływ stopnia utlenienia tytanu oraz wprowadzenia do jego związków grup etoksylowych na aktywność omawianych układów katalitycznych na nośniku MgCl2 [z zastosowaniem triizobutyloglinu (TIBA) lub trietyloglinu (TEA) jako kokatalizatora] w polimeryzacji etylenu oraz jego kopolimeryzacji z 1-heksenem (tabela 1). W charakterze regulatora ciężaru cząstkowego produktów zastosowano wodór (tabele 2 i 3). Stwierdzono, że stopień utlenienia tytanu wywiera jedynie niewielki wpływ na wartości ciężaru cząsteczkowego (Mw) PE i jego rozkładu (MWD), podczas gdy rodzaj ligandu związanego z atomem tytanu zmienia te właściwości w istotny sposób. W kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem określono wartości współczynników reaktywności (r1) etylenu wobec badanych katalizatorów (tabela 4).


Słowa kluczowe: katalizatory Zieglera-Natty, nośnik magnezowy, stopień utlenienia tytanu, polimeryzacja, aktywność katalizatora, polietylen, ciężar cząsteczkowy, rozkład ciężaru cząsteczkowego


e-mail: mikenas@catalysis.nsk.su


T. B. Mikenas, A. A. Tregubov, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko (85.5 KB)
Tytanowo-magnezowe katalizatory w polimeryzacji olefin - wpływ stopnia utleniania atomu tytanu na właściwości katalityczne (j. ang.)