English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. A. Nikje, F. H. A. Mohammadi

Trójskładnikowy układ sorbitol/glicerol/woda jako nowy czynnik glikolizujący

w chemicznym, wspomaganym mikrofalami recyklingu elastycznej pianki poliuretanowej (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 541


Streszczenie
Zbadano wpływ składu wymienionej w tytule mieszaniny na przebieg wspomaganej mikrofalami hydroglikolizy, otrzymywanej we własnym zakresie elastycznej pianki poliuretanowej (PUR) (tabele 1-3). Metodami FT-IR, 1H NMR i 13C NMR (rys. 1-3) scharakteryzowano odzyskany w wyniku glikolizy poliol stanowiący fazę górną glikolizatu. Pozostałość zawierającą sorbitol - fazę dolną glikolizatu - wykorzystywano w mieszaninach ze świeżym poliolem do wytwarzania sztywnych pianek PUR (tabele 4-6). Oceniono wpływ udziału tej fazy na przebieg procesów spieniania (tabela 7) i właściwości mechaniczne uzyskiwanych w ten sposób pianek (tabela 8); stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem zawartości omawianej fazy w mieszaninie reakcyjnej następuje wzrost ich modułu sztywności i zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu. Świadczy to o wzroście gęstości usieciowania wynikającym z obecności sześciofunkcyjnego sorbitolu w zastosowanej do syntezy pianek dolnej fazie glikolizatu.

Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, hydroglikoliza, sorbitol, mikrofale, odzyskiwany poliol


e-mail: alavim2006@yahoo.com


M. M. A. Nikje, F. H. A. Mohammadi (102.2 KB)
Trójskładnikowy układ sorbitol/glicerol/woda jako nowy czynnik glikolizujący w chemicznym, wspomaganym mikrofalami recyklingu elastycznej pianki poliuretanowej (j. ang.)