English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Nour, M. Elgazery, W. Awad, M. Amer

Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polietylenu małej gęstości

z modyfikowaną glinką montmorylonitową
Polimery 2009, nr 7-8, 536


Streszczenie
Montmorylonit (MMT) modyfikowano za pomocą surfaktantu (H2ACSH). Z części uzyskanej organicznie modyfikowanej glinki montmorylonitoej (OMC) otrzymywano jej kompleks z kationami żelaza (III) (OMC-Fe). Następnie używając fal ultradźwiękowych przygotowano nanokompozyty polietylenu małej gęstości (PE-LD) z OMC lub OMC-Fe w ilości 3 lub 7 % mas. Metodą mikroskopii sił atomowych (AEM) wykonano charakterystykę morfologiczną próbek nanokompozytów. Stabilność termiczną tych próbek zbadano metodą analizy termograwimetrycznej, a palność za pomocą kalorymetru stożkowego. Stwierdzono, że dodatek OMC lub OMC-Fe do PE-LD praktycznie nie wpływa na stabilność termiczną nanokompozytów w porównaniu z czystym PE-LD, ale zmniejsza ich palność.

Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości, modyfikowana glinka montmorylonitowa, działanie ultradźwiękami, mikroskopia sił atomowych, kalorymetr stożkowy


e-mail: m_a_nour@hotmail.com


M. Nour, M. Elgazery, W. Awad, M. Amer (133 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polietylenu małej gęstości z modyfikowaną glinką montmorylonitową