English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Nowak, J. Pająk, S. Łabużek, G. Rymarz, E. Talik

Biodegradacja poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem „Bionolle®

wywołana przez Penicillium funiculosum (j. ang.)

Polimery 2011, nr 1, 35


DOI:
dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.035

Streszczenie

Celem badań było porównanie stopnia biodegradacji folii wykonanych z poli(tereftalanu etylenu) (PET) i z PET modyfikowanego alifatycznym poliestrem „Bionolle®”. Prowadzono trwającą 84 dni degradację folii spowodowaną grzybem mikroskopowym Penicillium funiculosum lub wydzielanymi przez niego zewnątrzkomórkowymi enzymami hydrolitycznymi indukowanymi w obecności „Bionolle®”. Po tym czasie badano ubytek masy folii (tabela 1), obserwowano w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) zmiany tekstury kompozycji (rys. 1), a także — metodami FT-IR (rys. 2 i 3) i spektroskopii fotoelektronów (XPS) (tabela 2 i 3 oraz rys. 4—7) zmiany chemiczne polimerów wchodzących w skład badanej kompozycji. Istotne zmniejszenie zawartości pierścieni aromatycznych pochodzących z kwasu tereftalowego w PET świadczyło o tym, że grzyb degradował tworzywo z wykorzystaniem nie tylko enzymów typu hydrolaz, ale także oksydoreduktaz. Dodatek „Bionolle®” nie przyspieszył biodegradacji folii politereftalanowych, a co więcej, obecność PET zahamowała rozkład tego łatwo biodegradowalnego poliestru alifatycznego


Słowa kluczowe: biodegradacja, kompozycja PET/„Bionolle®”, grzyb Penicillium funiculosum, enzymy


e-mail: mailto:piotr.lulinski@wum.edu.pl


B. Nowak, J. Pająk, S. Łabużek, G. Rymarz, E. Talik

Biodegradacja poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego poliestrem „Bionolle®” wywołana przez Penicillium funiculosum (j. ang.)