English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2012

J. Ryszkowska 2012-09-28
Struktura nadcząsteczkowa, morfologia i właściwości fizyczne elastomerów uretanowo-mocznikowych (j. ang.)

>>>

A. Prociak, S. Michałowski, S. Bąk 2012-11-22
Poliuretan termoplastyczny spieniany za pomocą promieniowania mikrofalowego (j. ang.)

>>>

J. Kozakiewicz, G. Rokicki, J. Przybylski, P. Pawłowski 2012-11-22
Poli(uretano-moczniki) utwardzane wodą zawierające giętkie segmenty pochodzące od makrodioli siloksano/węglanowych (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król 2012-11-22
Wodorozcieńczalne kationomery poliuretanowe syntezowane z 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu lub diizocyjanianu izoforonu, poliestrów i N-metylo- lub N-butylodietanoloaminy — analiza struktury i wybranych właściwości otrzymywanych powłok

>>>

B. Waśniewski, M. Auguścik, P. Parzuchowski, M. Zielecka, J. Ryszkowska 2012-11-22
Nanokompozyty poliwęglanouretanowe z nanokrzemionką do zastosowań na implanty krążka międzykręgowego

>>>

J. Lubczak, B. Łukasiewicz 2012-11-22
Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru

>>>

B. Pilch-Pitera 2012-11-22
Poliuretanowe lakiery proszkowe modyfikowane związkami fluoru

>>>

P. Michalski, M. Nachman, K. Kwiatkowski 2012-11-22
Zużycie ścierne elastomerów uretanowych z udziałem monomerycznego lub polimerycznego diizocyjanianu MDI

>>>

J. Datta, J. Haponiuk, E. Głowińska, Ł. Durczak 2012-11-22
Badanie wytrzymałości warstwowych połączeń elementów poliuretanowo-stalowych

>>>

B. Pilch-Pitera, J. Wojturska 2012-11-22
Biodegradacja poli(estrouretanów) w symulowanych warunkach kompostowania

>>>

L. Szczepkowski, S. Hernacki, L. Gajzler 2012-11-22
Oznaczanie śladowych ilości amin aromatycznych w spienionych poliuretanach

>>>

T. Garbacz 2012-11-22
Struktura i właściwości cienkościennych porowanych powłok kabli (j. ang.)

>>>