English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2016

M. Kaczorowski, G. Rokicki 2016-10-20
Surfaktanty reaktywne – chemia i zastosowania. Część I. Surfaktanty zdolne do polimeryzacji (j.ang.)

>>>

A. H. Mohammed, M. Bin Ahmad, N. A. Ibrahim, N. Zainuddin 2016-10-20
Współczynniki reaktywności monomerów w syntezie kopolimerów akryloamidu, metakrylanu 3-(trimetoksysililo)propylu i tris(metoksyetoksy)-winylosilanu (j.ang.)

>>>

M. Bratychak, O. Iatsyshyn, P. Bruzdziak, J. Namiesnik, O. Shyshchak 2016-10-20
Synteza i właściwości karboksylowej pochodnej monometakrylanu Epidianu 6 (j.ang.)

>>>

Y.-H. Cai, Y.-H. Zhang, L.-S. Zhao 2016-10-20
Badania wpływu N,N'-bis(1H-benzotriazolo)acetohydrazydu kwasu dodekanodiowego na właściwości termiczne poli(kwasu L-mlekowego) (j.ang.)

>>>

A. Ryczek, J. B. Lechowicz, M. Walczak, H. Galina 2016-10-20
Polimeryzacja kondensacyjna monomerów AB2 – modelowanie i weryfikacja modeli polireakcji prowadzonej w temperaturze pokojowej (j.ang.)

>>>

A. Kloziński 2016-10-20
Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line do oceny właściwości reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia

>>>

E. Malewska, S. Bąk, M. Kurańska, A. Prociak 2016-10-20
Wpływ różnych polioli z oleju rzepakowego na wybrane właściwości elastycznych pianek poliuretanowych (j.ang.)

>>>

M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Krzyżowska, M. K. Leszczyński, J. Ryszkowska 2016-10-20
Kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych z napełniaczem pochodzenia roślinnego do zastosowań w przemyśle kosmetycznym (j.ang.)

>>>

W. Zatorski, K. Sałasińska 2016-10-20
Analiza palności nienasyconych żywic poliestrowych modyfikowanych nanocząstkami

>>>

D. Czycz, J. R. Grzechowiak, J. Pigłowski 2016-10-20
Otrzymywanie i charakterystyka glinokrzemianowych materiałów mezoporowatych do zastosowań w modyfikacji polimerów

>>>

L. Wagner, M. Ponto-Wolska, Z. Raszewski, Ł. Zadrożny 2016-10-20
Ocena wytrzymałości połączenia wybranych cementów polimerowych z zębiną kanałową i wkładem wzmocnionym włóknem szklanym (j.ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, T. Żuk, J. Pietraszek, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska 2016-10-20
Separacja elektrostatyczna dwuskładnikowych mieszanin wybranych polimerów biodegradowalnych i poli(chlorku winylu) lub poli(tereftalanu etylenu) (j.ang.)

>>>

H. Song, J. Liu, F. Xue, F. Cheng 2016-10-20
Badanie proszków nieorganicznych stosowanych do przygotowania wodoodpornych powłok jezdni w kopalniach węgla (j.ang.)

>>>

M. Bieliński, P. Czyżewski, A. Kościuszko 2016-10-20
Badanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową w wytworach z polietylenu dużej gęstości (j.ang.)

>>>

R. Szałajko, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik 2016-10-20
Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowane jako impregnat siatek z włókna szklanego (j.ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 11-12/2016) 2016-10-20