English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2012

Z. Florjańczyk, M. Dębowski, A. Plichta, M. Affek 2012-01-20
Reakcje bemitu z kwasami karboksylowymi — prosta metoda syntezy nanonapełniaczy hybrydowych

>>>

M. Zielecka, R. Jeziórska, E. Bujnowska, B. Kępska, M. Wenda 2012-02-28
Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią wytwarzane metodą zol-żel

>>>

B. Mossety-Leszczak 2012-02-28
Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytów

>>>

R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, M. Wenda, L. Tokarz 2012-02-28
Kompozyty polimerowo-drzewne polietylenu dużej gęstości z nanokrzemionką zawierającą immobilizowane nanocząstki srebra

>>>

P. Pötschke, M. H. Arnaldo, H.-J. Radusch 2012-02-28
Perkolacja i właściwości mechaniczne kompozytów poliwęglanu napełnianych mieszaninami sadza/nanorurki węglowe (j. ang.)

>>>

M. Oleksy 2012-02-28
Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent®. Cz. I. Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów polimerowych zawierających krajowe nanonapełniacze

>>>

A. Szymczyk, Z. Roslaniec 2012-02-28
Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu nanokompozytów poli(tereftalan trimetylenu)/jednościenne nanorurki węglowe (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, R. Oliwa, M. Heneczkowski, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G.Budzik 2012-02-28
Kompozyty żywicy epoksydowej zmodyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczego

>>>

B. Gutarowska, M. Piotrowska, Z. Żakowska, K. Gwoździński 2012-02-28
Analiza przydatności metod oznaczania adenozynotrifosforanu (ATP) oraz mikroskopii fluorescencyjnej do oceny żywotności i adhezji bakterii na powierzchni bioaktywnych polimerów

>>>