English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2003

J. Kabatc, J. Pączkowski 2012-01-12
Jakie czynniki wpływają na szybkość rodnikowej polimeryzacji wielofunkcyjnego akrylanu fotoinicjowanej solami boranowymi barwników cyjaninowych? Cz. I. Badania kinetyczne (j. ang.)

>>>

J. Szafko, K. Onderko, B. Pabin-Szafko 2012-01-25
Termiczny rozpad 2,2'-azo-2,2'-dimetylodipropionianu 4-hydroksybutylowego w układzie n,n-dimetyloformamid/metakrylan metylu (j. ang.)

>>>

K. German, K. Kulesza 2012-01-25
Badania wpływu HCl na odchlorowodorowanie PVC (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, M. Rauchfleisz, J. Czupryński 2012-01-25
Badania metodami spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii fotoelektronowej procesu utleniania folii polietylenowej modyfikowanej strumieniem elektronów o dużej energii

>>>

E. Kicko-Walczak 2012-01-25
Badania nad mechanizmem rozkładu termicznego nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności

>>>

B. Kowalska, R. Sikora 2012-01-25
Wpływ czasu ochładzania wyprasek wtryskowych na termodynamiczne równanie stanu

>>>

M. M. Zgoda, W. Hreczuch, M. Woskowicz, M. Nachajski, M. Kołodziejczyk 2012-01-25
Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych. Cz. I. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) i parametr rozpuszczalności a typ aktywności powierzchniowej produktów oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego

>>>

R. Samborska-Skowron, A. Balas 2012-01-25
Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach

>>>

Z. Czech 2012-01-25
Wpływ nienasyconych fotoinicjatorow benzofenonowych na skurcz poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)

>>>