English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2003

T. Pokropski, A. Balas 2012-02-01
Żywice epoksydowe i poliuretany — wzajemne oddziaływanie modyfikujące. Cz. II. Przenikające się sieci polimerowe (IPN)

>>>

A. K. Błędzki, M. Łucka 2012-02-29
Wpływ emitantów i substancji migrujących z tworzyw sztucznych na wrażenie zapachu powietrza oraz smaku i zapachu wody

>>>

M. Kozłowski 2012-02-29
Aktualny stan w dziedzinie recyklingu poli(tereftalanu etylenu) w krajach Europy Środkowej (j. ang.)

>>>

H. Galina 2012-02-29
Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej z udziałem monomeru typu ABf. Część I. Stopień rozgałęzienia (j. ang.)

>>>

Z. Hehn, J. Sajewicz, M. Rajkiewicz 2012-02-29
Zagadnienie wyeliminowania rezorcyny z zespołów adhezyjnych do kordów stalowych

>>>

D. Żuchowska, W Meissner, R. Steller 2012-02-29
Właściwości reologiczne styrenowych elastomerów termoplastycznych modyfikowanych radiacyjnie

>>>

D. Sobków, K. Czaja 2012-02-29
Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji poliolefin

>>>

E. Kowalska, M. Żubrowska, M. Borensztejn 2012-02-29
Heterofazowe termoplastyczne kompozycje polimerowe modyfikowane odpadami gumowymi

>>>

P. Czub, W Mazda, J. Pielichowski 2012-02-29
Kompozycje epoksydowo-karbazolowe. Cz. I. Kompozycje z 9-(2,3-epoksy-propylo)karbazolem (j. ang.)

>>>

M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska 2012-02-29
Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO. Wpływ warunków procesu na międzycząsteczkową heterogeniczność chemicznego składu kopolimerów (j. ang.)

>>>