English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Obłój-Muzaj, M. Zielecka, J. Kozakiewicz, A. Abramowicz, A. Szulc, W. Domanowski

Polimeryzacja chlorku winylu w obecności nanonapełniaczy

– wpływ na kształt i morfologię ziarna PVC

Polimery 2006, nr 2, 133


Streszczenie

Suspensyjną polimeryzację chlorku winylu (VC) prowadzono w obecności różnych typów nanonapełniaczy; były to glinki [montmorylonit (MMT) czysty lub funkcjonalizowany], krzemionka (czysta bądź funkcjonalizowana), polimer silikonowy albo hybrydowy układ typu rdzeń/otoczka. Stwierdzono, że nanonapełniacze zastosowane jako składniki mieszaniny polimeryzacyjnej w istotny sposób wpływają na strukturę i kształt ziarna PVC: od typowego w próbce kontrolnej otrzymanej w nieobecności nanonapełniaczy (rys. 1) oraz w próbkach powstających w obecności krzemionki niefunkcjonalizowanej (rys. 2) lub montmorylonitu interkalowanego oktadecyloaminą (rys. 3) poprzez "ciastka” czasem przypominające "wgniecioną piłeczkę” w przypadku krzemionki funkcjonalizowanej (rys. 4), "muszelki” (w obecności polimeru silikonowego, rys. 6) aż do regularnych okrągłych kulek (nietypowych dla PVC suspensyjnego) i ziaren typu "wgniecionej piłeczki” - w obecności nanocząstek o budowie rdzeń/otoczka (rys. 5). Ten ostatni produkt bardziej przypomina PVC emulsyjny, choć otrzymano go w procesie suspensyjnym. Metodami elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM) stwierdzono, że rozkład nanonapełniacza w ziarnie PVC jest dość jednorodny (TEM - rys. 7 i 8). Funkcjonalizowany montmorylonit ulega co najmniej częściowej interkalacji i eksfoliacji w ziarnie PVC (rys. 11). Znaleziono regiony w ziarnie PVC (w szczególności otrzymanym wobec krzemionki) wykazujące mezoporowatość (rys. 10), co potwierdzałoby tworzenie bardziej uporządkowanych struktur. Silne oddziaływania występujące pomiędzy nanonapełniaczami funkcjonalizowanymi lub hybrydowymi a stabilizatorami suspensji sprzyjają aglomeracji nanocząstek (rys. 8 i 9).


Słowa kluczowe: suspensyjna polimeryzacja VC, nanonapełniacze, krzemionka, montmorylonit, hybrydowe napełniacze typu rdzeń/otoczka, morfologia ziarna PVC, mezoporowatość


e-mail: maria.obloj-muzaj@ichp.pl


M. Obłój-Muzaj, M. Zielecka, J. Kozakiewicz, A. Abramowicz, A. Szulc, W. Domanowski (205.8 KB)
Polimeryzacja chlorku winylu w obecności nanonapełniaczy - wpływ na kształt i morfologię ziarna PVC