English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, P. Pawelska

Chloroglinianowe ciecze jonowe jako środowisko polimeryzacji etylenu prowadzonej

wobec katalizatora tytanocenowego aktywowanego związkami glinoorganicznymi (j. ang.)
Polimery 2008, nr 5, 371


Streszczenie

Ciecze jonowe - mianowicie tetrachlorogliniany: 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ([EMIM]+[AlCl4]-) oraz 1-n-butylo-3-metyloimidazoliowy ([BMIM]+[AlCl4]-) - użyto w procesie dwufazowej polimeryzacji etylenu w charakterze medium katalizatora tytanocenowego Cp2TiCl2 aktywowanego różnymi związkami glinoorganicznymi (rys. 1). Zbadano wpływ zastosowanego aktywatora [(MAO (metyloalumoksanu), AlEt3, AlEt2Cl lub AlEtCl2)], stosunku molowego Al/Ti, czasu reakcji, ciśnienia etylenu, ponownego użycia katalizatora (recyklingu) oraz objętości zarówno cieczy jonowej, jak i fazy heksanowej na wydajność reakcji polimeryzacji (tabele 1-3). Przedstawiono wybrane właściwości fizyczne otrzymywanych próbek polietylenu (tabela 4). Wykazano, że najefektywniejszym spośród użytych aktywatorów jest AlEtCl2 a [BMIM]+[AlCl4]- stanowi lepsze środowisko omawianej dwufazowej polimeryzacji niż [EMIM]+[AlCl4]-. Uzyskiwany polimer charakteryzuje się dużym stopniem krystaliczności i właściwościami typowymi dla liniowego polietylenu. Polimeryzacja dwufazowa staje się zatem alternatywą dla dotychczasowej polimeryzacji prowadzonej przy użyciu katalizatorów metalocenowych na stałym nośniku.


Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, ciecze jonowe, katalizator metalocenowy, proces dwufazowy, właściwości polietylenu


e-mail: wsiodlak@uni.opole.pl


W. Ochędzan-Siodłak, P. Pawelska (107.7 KB)
Chloroglinianowe ciecze jonowe jako środowisko polimeryzacji etylenu prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego aktywowanego związkami glinoorganicznymi (j. ang.)