English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski

Modyfikowane bentonity jako aktywne adsorbery par styrenu

Polimery 2005, nr 2, 143


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.143


Streszczenie

Rozmaite typy bentonitów o dużej zawartości montmorylonitu modyfikowano różniącymi się budową chemiczną czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Modyfikacja bentonitów za pomocą QAS zmienia ich strukturę, powodując zarówno rozszerzenie odległości pomiędzy warstwami tych glinek, jak i rozszczepienie dużych płytek. Sprzyja to wyraźnemu zwiększeniu adsorpcji par styrenu przez modyfikowane bentonity, przy czym efekt ten zależy od typu glinki oraz od rodzaju podstawników w QAS. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku QAS, w której jeden z podstawników stanowi rodnik benzylowy, drugi rodnik alifatyczny o 10 atomach C, a dwa pozostałe to grupy metylowe. Istnieje możliwość zastosowania modyfikowanego bentonitu po nasyceniu go styrenem do napełniania nienasyconych żywic poliestrowych; eliminowałoby to niedogodną operację regeneracji lub unieszkodliwiania zużytego wkładu z węgla aktywnego, stosowanego obecnie jako adsorbent styrenu.


Słowa kluczowe: bentonit, czwartorzędowe sole amoniowe, modyfikacja, adsorpcja par styrenu


M. Oleksy, M. Heneczkowski (167.2 KB)
Modyfikowane bentonity jako aktywne adsorbery par styrenu