English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Ostrowska-Gumkowska, J. Ostrowska-Czubenko

Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu sulfonowanego poli(tereftalanu etylenowego)

Polimery 2010, nr 9, 660


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.660

Streszczenie

Przeanalizowano wpływ kopolimeryzacji na podstawowe parametry procesu nieizotermicznej krystalizacji ze stopu i na topnienie anionowo modyfikowanego poli(tereftalanu etylenu) (K-X/SPET), zawierającego 1,9—10,1 % mol. grup sulfonowych. W badaniach wykorzystano różnicową kalorymetrię skaningową (DSC). Wykazano istotną zależność budowy chemicznej łańcucha kopoliestru i szybkości chłodzenia stopu polimeru na przebieg procesu krystalizacji i topnienia. Wyznaczono parametry kinetyczne procesu krystalizacji metodami Khanna, Liu i współpr. oraz energię aktywacji tego procesu metodą Kissingera. Przedyskutowano wpływ stężenia grup jonowych oraz ich asocjacji na przebieg procesów krystalizacji i topnienia badanych polimerów jonowych.


Słowa kluczowe: jonomer poliestrowy, krystalizacja nieizotermiczna, topnienie, DSC.


e-mail: basia@chem.uni.torun.pl


B. Ostrowska-Gumkowska, J. Ostrowska-Czubenko (135.6 KB)
Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu sulfonowanego poli(tereftalanu etylenowego)