English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska

Modyfikacja pianek PUR-PIR związkiem boroorganicznym na podstawie

bis(hydroksymetylo)mocznika (j. ang.)
Polimery 2010, nr 5, 373


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.373

Streszczenie
W reakcji syntezy N,N’-bis(metylenooksy-2-hydroksyetylo)mocznika z kwasem borowym otrzymano nowy związek boroorganiczny, który następnie poddano ocenie z punktu widzenia jego przydatności jako składnika poliolowego a jednocześnie antypirenu w produkcji sztywnych pianek poliuretano-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Omówiono sposób wytwarzania, oznaczania parametrów spieniania oraz metody badań właściwości fizycznych, mechanicznych i palnych uzyskanych pianek PUR-PIR. Stwierdzono, że zastosowanie nowego zsyntezowanego związku boroorganicznego w charakterze poliolowego składnika wytwarzanych pianek wpływa korzystnie na ich charakterystykę, zmniejszając kruchość, zwiększając wytrzymałość na ściskanie oraz palność w porównaniu z wartościami odpowiednich właściwości pianki wzorcowej.


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretano-poliizocyjanurowe, właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne, poliol, palność


e-mail: sadowska@ukw.edu.pl
J. Paciorek-Sadowska (109.2 KB)
Modyfikacja pianek PUR-PIR związkiem boroorganicznym na podstawie bis(hydroksymetylo)mocznika (j. ang.)