English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pagacz, J. Polaczek, J. Pielichowski, M. Migdał, A. Tokarska

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie biodegradowalnego

kopolimeru kwasu asparaginowego z kwasem mlekowym

Polimery 2009, nr 7-8, 514


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań nad nową, polegającą na zastosowaniu promieniowania mikrofalowego metodą otrzymywania biodegradowalnego kopolimeru (PAL): kwas asparaginowy (KA)-kwas mlekowy (KM). Syntezę prowadzono w warunkach różnego stosunku molowego reagentów, temperatury i mocy promieniowania, w roztworze lub w stopie, bez użycia katalizatora oraz - dla porównania - w jego obecności (H3PO4). Oceniono również przebieg degradacji w roztworze soli fizjologicznej kopolimerów PAL otrzymywanych w stopie. Budowę chemiczną produktów scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) oraz protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR). Metodą chromatografii żelowej (GPC) oznaczono ciężar cząsteczkowy tych produktów, a także określono ich właściwości termiczne wykorzystując do tego celu termograwimetrię (TG) oraz różnicową kalorymetrię skaningową (DSC).W zależności od doboru badanych, wyżej wymienionych warunków kopolimeryzacji, jak również metody jej prowadzenia uzyskano materiały różniące się ciężarem cząsteczkowym, krystalicznością, rozpuszczalnością oraz odpornością termiczną.

Słowa kluczowe: kwas mlekowy, kwas asparaginowy, kopolimery, promieniowanie mikrofalowe, budowa chemiczna, właściwości termiczne, degradacja


e-mail: jpagacz@chemia.pk.edu.pl


J. Pagacz, J. Polaczek, J. Pielichowski, M. Migdał, A. Tokarska (271.9 KB)
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie biodegradowalnego kopolimeru kwasu asparaginowego z kwasem mlekowym