English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Pietrzak, A. Głuszak, A. Wrzyszczyński

RAPID COMMUNICATION
Fotopolimeryzacja monomeru wielofunkcyjnego inicjowana

za pomocą układu redoks barwnik-związki siarki
Polimery 2007, nr 10, 768


Streszczenie

Przedstawiono polimeryzację triakrylanu 2-etylo-2-(hydroksymetylo-1,3-propanodiolu) fotoinicjowaną za pomocą układu redoks: donor-akceptor elektronów. Jako akceptor zastosowano barwnik ksantenowy: 5,7-dijodo-3-pentoksy-6-fluorenon (DIPF). Donorem elektronów była sól tetrabutyloamoniowa kwasu benzenosulfinowego lub fenylotiooctowego (BSAAS lub PTAAAS). Obliczona na podstawie równania Rehma-Wellera wartość potencjału termodynamicznego (ΔGel) w przypadku BSAAS była liczbą ujemną, co wskazuje, że możliwe jest przeniesienie elektronu z cząsteczki donora (BSAAS) na cząsteczkę akceptora (DIPF). Otrzymane w tym procesie rodniki sulfonylowe (bądź produkty reakcji tych rodników) mogą inicjować fotopolimeryzację monomeru. Stwierdzono, że nie ma zależności pomiędzy szybkością polimeryzacji (Rp) a pierwiastkiem kwadratowym ze stężenia BSAAS użytego jako donor elektronów (rys. 4). Szybkość polimeryzacji jest natomiast proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z zaabsorbowanego promieniowania, chociaż przy małym jego natężeniu zaobserwowano odchylenia od tej zależności (rys. 5).


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, triakrylan 2-etylo-2-(hydroksymetylo-1,3-propanodiol, fotoinicjatory, redox, barwniki ksantenowe


e-mail: wrzyszcz@utp.edu.pl


M. Pietrzak, A. Głuszak, A. Wrzyszczyński (88.2 KB)
Fotopolimeryzacja monomeru wielofunkcyjnego inicjowana za pomocą układu redoks barwnik-związki siarki