English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Podgórski, J. Księżopolski, E. Chmielewska

Wpływ procesów cyklizacji i sieciowania na właściwości sieci polimerowych

otrzymanych w fotoinicjowanej polimeryzacji wielofunkcyjnych (met)akrylanów

stanowiących pochodne bezwodnika bursztynowego i ich kopolimeryzacji ze styrenem

Polimery 2010, nr 4, 277


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.277

Streszczenie
Porównano niektóre właściwości nowych wielofunkcyjnych (met)akrylanów otrzymanych w trójetapowych syntezach z bezwodnika cis-heksahydroftalowego bądź bezwodnika bursztynowego, metakrylanu glicydylu oraz kwasów metakrylowego i akrylowego. Reakcje addycji substratów kwasowych z metakrylanem glicydylu prowadzono w obecności 2,4,6-tri(dimetyloaminometylo)fenolu. W wyniku fotopolimeryzacji otrzymano homopolimery tych (met)akrylanów oraz ich kopolimery ze styrenem. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne oraz termiczne tych produktów. Metodą DMA oraz na podstawie oceny stopnia przereagowania wiązań nienasyconych metodą IR stwierdzono różne udziały reakcji wewnątrzcząsteczkowych cyklizacji i międzycząsteczkowego sieciowania w polimerach otrzymanych z dwóch rozmaitych bezwodników. Produkty uzyskane z metakrylowych pochodnych bezwodnika bursztynowego charakteryzują się mianowicie większymi wartościami gęstości usieciowania oraz mniejszymi stopniami przereagowania wiązań nienasyconych w porównaniu z ich cis-heksahydroftalowymi analogami. Dokonano także jakościowej oceny stopnia niejednorodności strukturalnych otrzymanych sieci polimerowych oraz zinterpretowano wpływ struktury na właściwości tych nowych materiałów polimerowych. Podsumowując wyniki pracy można stwierdzić, że wskazuje ona na fakt, iż możliwość występowania w procesie utwardzania polimerów konkurencyjnych reakcji sieciowania i cyklizacji wywiera znaczny wpływ na właściwości otrzymanych produktów.


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, multimetakrylany, konwersja wiązań nienasyconych, struktura sieci, właściwości


e-mail: j.ksiezopolski@poczta.umcs.lublin.pl

M. Podgórski, J. Księżopolski, E. Chmielewska (136.4 KB)
Wpływ procesów cyklizacji i sieciowania na właściwości sieci polimerowych otrzymanych w fotoinicjowanej polimeryzacji wielofunkcyjnych (met)akrylanów stanowiących pochodne bezwodnika bursztynowego i ich kopolimeryzacji ze styrenem