English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Czaja, M. Białek

Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin

Polimery 2011, nr 7-8, 511


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.511


Streszczenie

Na podstawie obszernego przeglądu literatury omówiono rozwój katalizatorów metaloorganicznych stosowanych w procesie polimeryzacji olefin z uwzględnieniem najnowszych badań w tym zakresie. Przedstawiono możliwości otrzymywania z ich udziałem produktów o różnej strukturze i właściwościach. Na tle postępu w technologii otrzymywania poliolefin scharakteryzowano wyniki najnowszych prac zespołu opolskiego, od wielu lat biorącego aktywny udział w badaniach nad opracowaniem i oceną właściwości katalitycznych kolejnych, nowych grup metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin. Szczególną uwagę poświęcono katalizatorom zaliczanym do grupy układów postmetalocenowych z ligandami salenowymi lub fenoksy-iminowymi. Opisano wpływ składu układu katalitycznego, w tym także struktury liganda/ligandów, typu metalu centralnego w kompleksie oraz rodzaju glinoorganicznego aktywatora na jego aktywność w polimeryzacji etylenu i na właściwości otrzymywanego produktu polimeryzacji.


Słowa kluczowe: polimeryzacja olefin, katalizatory metaloorganiczne, postmetaloceny, ligandy salenowe, kompleksy bis(fenoksy-iminowe)


e-mail: krystyna.czaja@uni.opole.pl, marzena.bialek@uni.opole.pl


K. Czaja, M. Białek

Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin