English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Przybyłek

Wykorzystanie odpadowej frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji

biodiesla do biosyntezy polihydroksyalkanianów

Polimery 2011, nr 2, 108


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.108

Streszczenie

Scharakteryzowano stan badań w dziedzinie wytwarzania polimerów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem syntezy polihydroksykwasów (PHA). Podkreślono istotne znaczenie możliwości wykorzystania do tego celu mieszanych populacji drobnoustrojów (osadu czynnego) zamiast czystych kultur mikroorganizmów, a to ze względu na spodziewane dzięki temu obniżenie kosztów procesu. W opisanej poniżej pracy do syntezy PHA zastosowano odpadową frakcję glicerynową powstałą podczas produkcji biodiesla. Celem badań było określenie wpływu różnych stężeń początkowych takiej frakcji na efektywność biosyntezy PHA przez mieszane populacje mikroorganizmów. Hodowlę prowadzono w warunkach beztlenowo-tlenowych. Maksymalne uzyskane stężenie biopolimeru wyniosło 45 % w przeliczeniu na suchą masę komórek bakteryjnych. Bakterie syntetyzowały głównie kopolimer kwasu 3-hydroksymasłowego (3HB) i 3-hydroksywalerianowego (3HV) z udziałem 3HV wynoszącym ok. 15 %. Porównano właściwości użytkowe tego kopolimeru i syntetycznych poliolefin.


Słowa kluczowe: biodiesel, biopolimery, mieszane kultury bakterii


e-mail: grzegorz.przybylek@uwm.edu.pl


G. Przybyłek

Wykorzystanie odpadowej frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla do biosyntezy polihydroksyalkanianów